Sağlık Taramaları
İşyeri hekimlerimizin gerekli gördüğü laboratuvar tetkikleri, radyolojik muayeneler ve portör muayeneleri anlaşmalı olduğumuz hastanelerde ve/veya gezer mobil sağlık aracı vasıtasıyla yapılır.
Kısa zamanda ve uygun fiyatla anlaşmalı kurumlarda yaptırdığımız; akciğer filmleri, İşitme testleri, solunum fonksiyon testleri, Kan sayımı (Hemogram), tam idrar tahlili, karaciğer fonksiyon testleri (Ast,Alt,Ggt), böbrek fonksiyon testleri (Üre,Kreatinin), Hepatit B testi, serolojik tetkikler, idrarda /kanda kurşun-toluen- feneol, v.b.kan testleri, EKG tetkikleri, portör muayeneleri ve benzeri hizmetlerimiz hızlı ve kaliteli olarak gerçekleştirilmektedir.

İşe Giriş Muayeneleri

 
 İşe alınacakların laboratuvar tetkiklerini, radyolojik muayeneler ve portör muayene sonuçlarını inceleyen işyeri hekimlerimiz çalışacak kişilerin işe uygunluklarını belgeler. Ayrıca hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar ve benzeri gibi işçilerin uygun işe yerleştirilmeleri için koruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenler. Yapılan işlere göre belirlenen periyodlarda işçilerin periyodik muayenelerini yaparak mesleki maruziyetlerini ve gerekli sağlık gözetimlerini yaparlar.


İş sağlığı ve Güvenliği Ortam Ölçümleri
İşyerlerinde işlem gören veya kullanılan maddelerin ve/veya ekipmanların zararlı etkilerinden çalışanların korunması işverenin sorumluluğundadır. İşveren çalışanlarına güvenli bir çalışma alanı sağlamak için çalışma ortamının fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerin kişisel maruziyete etkilerini ön yeterlilik veya yeterlilik belgesi bulunan laboratuvarlara yaptırarak gerekli önlemleri almak zorundadır. Ayrıca bu test ve ölçümler, Risk Analizi Sonuçlarına göre belirlenen periyodlarda yaptırılması zorunludur. Yaşayan işletmelerimizde gelişim ve değişimlerin sürekliliği sebebiyle İş Güvenliği Uzmanı veya İşyeri Hekiminin gerekli görmesi halinde; kişisel maruziyetlerin yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda verdiğimiz hizmetlerimiz şu şekildedir; Termal Konfor Şartları - WBGT-i, PMV ve PPD (%) Ölçümleri, Gürültü Ölçümü, Kişisel Gürültü Maruziyet Değerlendirmesi, İç Ortam Toplam Toz Ölçümü, Kişisel Solunabilir Toz Ölçümü, Aydınlatma Ölçümü, Hava Kalitesi Ölçümü, İşyeri Ortamı Gaz Ölçümü, Kişisel Gaz Maruziyet Ölçümü, Tüm Vücut Titreşimi, El-Kol Titreşimi, Gaz ve Buhar Konsantrasyonu Ölçümleri

Risk Değerlendirme

 
İşverenler, işyerlerinde özel risklerden etkilenebilecek çalışanların durumunu da kapsayacak şekilde sağlık ve güvenlik yönünden Risk Değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür. Ayrıca sanayi olmamasına rağmen apartmanlarda, alışveriş merkezlerinde ve benzeri yerlerde de risk analizi çalışması yapılmak zorundadır. Risk, tehlikelerden kaynaklanan bir olayın, meydana gelme ihtimali ile zarar verme derecesinin bileşkesidir. Risk değerlendirmesi, tüm proseslerde, sistematik olarak tehlikeleri belirlemek, riskleri ortaya çıkarmak ve riskleri kontrol etmek için uygun nitel veya nicel yöntemler kullanarak yapılan çalışmaların bütünüdür.İşveren risk analizi sonucuna göre alınması gereken koruyucu önlemlere ve kullanılması gereken koruyucu ekipmanlara karar verir.
Şirketimiz Risk Değerlendirmesi çalışmaları ve raporlaması için işyerinin risk grubuna ve çalışan sayısına göre en uygun çözümleri sunmaktadır. Risk Değerlendirmesi belge niteliği taşıdığından, Risk Değerlendirmesi uygulamaları Bakanlık sertifikalı uzman mühendisler tarafından hazırlanmaktadır.


Periyodik Teknik Kontroller
BASINÇLI KAPLAR'ın periyodik kontrolü: Buhar Kazanı, Sıcak Su Kazanı, Kızgın Su Kazanı, Kızgın Yağ Kazanı, Basınçlı Kaplar, Hava Tankı(Kompresör), Hidrofor Tankı, Kazan Dairesi Uygunluk Kontrolünün yılda bir,                                                  KALDIRMA & İLETME MAKİNALARInın periyodik kontrolü: Vinç, Mobil Vinç, Ceraska, Asansör, Hidrolik Asansör, Forklift, Araç Kaldırma Lifti, Platform, Transpalet, İş Makinalarının 3 ayda bir,

ELEKTİK TESİSATInın periyodik kontrolü:  Topraklama, Aydınlatma,  Paratoner yılda bir defa yaptırılmalı ve raporlara göre varsa gerekli düzeltmeler yerine getirilmelidir. 

Acil Durum Eylem Planı

 
Yangın, deprem, basınçlı kap veya kimyasal madde patlaması, sabotaj, terör saldırısı gibi acil tedbirlerin alınması gerekli durumlar için yapılması gerekli çalışma, planlama ve tatbikatların tümüne acil eylem planlaması denmektedir. Acil Durum Eylem Planlamaları, firmalarda bu gibi durumların meydana gelme ihtimaline karşı yapılan, planlama, görev bölümü ve hazırlık tatbikatlarını içerir. İşverenler iş yerlerinde acil durum yaratacak olayları öncelik sırasına göre tespit etmek, acil durumlarda davranış yöntemlerini belirlemek ve işletme için Acil Durum Eylem Planı hazırlamak zorundadır.
MAVİ NOKTA OSGB, işletmeler için Acil Durum Eylem Planı hazırlayarak, tüm çalışanlara ve Acil Durum Ekiplerine gerekli eğitimleri vermektedir.


Patlamadan Korunma Dökümanı
İşyerinde patlamaya yol açacak maddeleri ve ortamları göz önünde bulundurup; Patlayıcı ortam oluşmasını önleyerek, Patlayıcı ortam tutuşmasını önleyerek, Patlamanın, çalışanlar üzerindeki zararlı etkilerini azaltacak tedbirler alarak, İşyerinde kullanılan tüm ekipmanların sağlık ve güvenlik şartlarına uygunluğunu kontrol ederek, Patlama ile ilgili risk değerlendirmesi yaparak, patlama ihtimali olan yerler ve ortamlar kontrol altına alınarak, çalışanların ve çevrenin patlamanın zararlarından korunduğu Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

 
22 Mayıs 2014 tarihli ve 29007 sayılı (TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01) TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ’e göre Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmetini vermekteyiz. TMGD görevleri; İşletmenize gelen veya işletmeniz tarafından gönderilen ve faaliyet konusu olan tehlikeli maddelerin taşınması süreci ile ilgili Yasal Zorunluluk olan yıllık faaliyet raporunu, yıl sonu itibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlamak ve elektronik ortamında İdare’ye ibraz etmek, işletmenizin yasal ve hukuki olarak sorunsuz şekilde faaliyetine devam etmesine destek vermek, İşletmenize gelen veya işletmeniz tarafından gönderilen tehlikeli maddelerin karayollarında taşınması esnasında uluslararası anlaşma ve sözleşme (ADR/RID) hükümlerine uyulduğunu izlemek ve ADR/RID hükümlerine göre taşınması hususunda işletmenize öneriler sunmak, işletmenize gelen veya işletmeniz tarafından gönderilen ve faaliyet konusu olan tehlikeli maddelerin yüklenmesi ve boşaltımında kullanılan teçhizatın kontrolüyle ilgili prosedürleri belirlemek ve kullanım eğitimlerini vermek, tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılması sırasında bir kaza veya güvenliği etkileyecek muhtemel bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum prosedürlerini belirlemek, çalışanlara bunlarla ilgili tatbikatları periyodik olarak yaptırmak ve bunların kayıtlarını tutmaktır.
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı, Tehlikeli maddeleri; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin yaptıkları işlemleri, insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden, güvenli bir şekilde taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapmaları için işletmelere destek amacıyla verilen hizmettir.


Kimyasal Risk Analizi
Üretimde kimyasal madde kullanılan veya kimyasal madde üreten işletmelerde, işverenler kimyasal maddelerin risklerden etkilenebilecek çalışanların durumunu kapsayacak şekilde Güvenlik Bilgi Formlarını da değerlendirerek sağlık ve güvenlik yönünden Kimyasal Risk Değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür.

  Risk, tehlikelerden kaynaklanan bir olayın, meydana gelme ihtimali ile zarar verme derecesinin bileşkesidir. Risk değerlendirmesi, tüm proseslerde, sistematik olarak tehlikeleri belirlemek, riskleri ortaya çıkarmak ve riskleri kontrol etmek için uygun nitel veya nicel yöntemler kullanarak yapılan çalışmaların bütünüdür. İşveren kimyasal risk analizi sonucuna göre alınması gereken koruyucu önlemlere ve kullanılması gereken koruyucu ekipmanlara karar verir.
Şirketimiz Kimyasal Risk Değerlendirmesi çalışmaları ve raporlaması için işyerine en uygun çözümleri sunmaktadır. Kimyasal Risk Değerlendirmesi belge niteliği taşıdığından, Kimyasal Risk Değerlendirmesi uygulamaları bakanlık sertifikalı uzman mühendisler tarafından hazırlanmaktadır.

Tıbbi Danışmanlık

 
 • İşyerinde çalışan personelin görevlerine göre sağlık standartları oluşturmak. İzleme ve ölçme planını oluşturmak, planın takibini yapmak..
 • İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmak.
 • İşin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından çalışanların fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile çalışanın uyumunun sağlanması ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmak ve bu araştırma sonuçlarını rehberlik faaliyetlerinde dikkate almak.
 • İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.
 • Gebe veya emziren kadınlar, 18 yaşından küçükler, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı olanlar, kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, malul ve engelliler, alkol, ilaç ve uyuşturucu bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi özel politika gerektiren grupları yakın takip ve koruma altına almak, bilgilendirmek ve yapılacak risk değerlendirmesinde özel olarak dikkate almak.
 • Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını planlayarak işverenin onayına sunmak ve alınan sonuçların çalışanların sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak.
 • Çalışanların sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde işe dönüş muayenesi yaparak eski görevinde çalışması sakıncalı bulunanlara mevcut sağlık durumlarına uygun bir görev verilmesini tavsiye ederek işverenin onayına sunmak.
 • İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi, iş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik programlar ile yeni teknoloji ve donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test edilmesi gibi mevcut uygulamaların iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi çalışmalarına katılmak.


İş Güvenliği Danışmanlığı

 
 • İşyerinin İncelenmesi ve Ön Durum Tespiti: İşyeri, uzmanlarımız tarafından periyodik olarak denetlenir, görülen eksiklikler ve iyileştirme önerileri rapor halinde yönetime sunulur, takibi yapılır ve iyileştirme önerileri sunulur.
 • İşyerinin Periyodik olarak Denetlemesi ve Raporlanması: İşyerleri, İSG Uzmanlarımız tarafından periyodik olarak denetlenir, görülen eksiklikler ve iyileştirme önerileri rapor halinde yönetime sunulur. Denetim esnasında giderilebilecek olan hususlar anında giderilir.
 • İşletme İçin Gerekli Olan Dokümantasyon Yapısının Hazırlanması: İş sağlığı, güvenliği el kitapları hazırlanır. İşyeri iç yönetmeliğinin hazırlanır. KKD kullanma talimatları hazırlanır. İş Sağlığı ve Güvenliği talimatları hazırlanır. Çalışma talimatları hazırlanır, güncellenmesinde de teknik destek verilir. Kaza ve olay araştırma dokümanları çıkartılır. İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında işyerinin ihtiyacına göre gerekli olabilecek diğer dokümanlar hazırlanır.
 • Acil Durum Çalışmalarının Yürütülmesi: Acil Eylem Planları hazırlanır. Acil durum ekipleri oluşturulur. Firma talep ederse Yangın Eğitimi ve Senaryo Uygulamalı Yangın Tatbikatı yapılır. Tatbikat Raporları oluşturulur.
 • Yönetici ve Çalışanların İş Sağlığı, İş Güvenliği Eğitimleri: Öncelikle genel eğitim planına uygun olarak yıl içinde düzenlenecek iş sağlığı ve iş güvenliği eğitim faaliyetlerini gösterir bir “Yıllık Eğitim Programı” hazırlanır. Firma talep ederse eğitimler verilir.
 • ÇSGB İş Müfettişlerinin Gerçekleştireceği Denetimlere Firmanın Hazırlanması ve İştirak Edilmesi: Bu amaçla uzman dışında, koordinatör bir uzman tarafından denetimler yapılarak firma denetime hazırlanır. 
 • Kaza Olması Durumunda, Kaza Sonrası Kaza-Araştırma Raporları Oluşturulur. Düzeltici Faaliyetlerin Belirlenmesinde Teknik Destek Verilir.  İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yasal yükümlülükler takip edilir ve firma bilgilendirilir.

Sağlık ve Güvenlik Planı (inşaatlar için)

 
 • 05 Ekim 2013 Tarihli ve 28786 sayılı YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ MADDE 8 – 2. Fıkrasına göre; İşveren veya proje sorumlusu, yapı işine başlamadan önce projenin hazırlık aşamasında, “SAĞLIK VE GÜVENLİK PLANI”nı hazırlar veya hazırlanmasını sağlar. MAVİ NOKTA OSGB olarak “SAĞLIK VE GÜVENLİK PLANI”nı detaylı ve titizlikle hazırlayarak müşterilerimize sunarız.
Copyright ©2016 Mavi Nokta OSGB, All Rights Reserved.  Web TasarımElitNET
free website
built with
kopage